இடுகைகள்

November, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மதயானைகள்

எம்முடையதே
உம்முடையதை விடச் சிறந்தது
ஏனென்றால்
எம் கடவுள் மட்டுமே உண்மை

எம்முடையதே
உம்முடையதை விடச் சிறந்தது
ஏனென்றால்
யாம் மட்டுமே உண்மை
எம்முடையதே
உம்முடையதை விடச் சிறந்தது
ஏனென்றால் எம்முடையது  எப்போதும்  எவருடையதை விடவும்  சிறந்ததென்று கூறோம்
போங்கடா டிங்கிகளா!