(நி)நனையாதிருத்தல்

நனையாதிருக்க
நடத்தும்
நாடகங்களே
நனைதலைக் கூட்டி
நாசப்படுத்தி விடுகின்றன
அது போலவே...
நினையாதிருக்க
நிகழ்த்தும்
நித்தியப் போராட்டமே
நினைதலைக் கூட்டி
நிலை குலைத்து விடுகிறது

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

கல்வி - கொள்கைகளும் கொள்ளைகளும்!

அற்புதமது

சாம, தான, பேத, தண்டம்