இடுகைகள்

நவம்பர், 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மதயானைகள்

எம்முடையதே உம்முடையதை விடச் சிறந்தது ஏனென்றால் எம் கடவுள் மட்டுமே உண்மை எம்முடையதே உம்முடையதை விடச் சிறந்தது ஏனென்றால் யாம் மட்டுமே உண்மை எம்முடையதே உம்முடையதை விடச் சிறந்தது ஏனென்றால் எம்முடையது  எப்போதும்  எவருடையதை விடவும்  சிறந்ததென்று கூறோம் போங்கடா டிங்கிகளா!