இடுகைகள்

மார்ச், 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஏதாவது

எனக்கு உன்னைப் புகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போலிருக்கிறது அதற்கு நீ ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லவா? ஏதாவது... இது அது என்றில்லை ஏதாவது செய் எதுவும் செய்யாதிருத்தலையும் புகழப் பழகும்வரை ஏதாவது செய்து கொண்டேயிரு ஏதாவது.